Sport & Relax 

Massage therapie
Sportmassage

                                                                 GegevensbeschermingsbeleidSport & Relax verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E mailadres
 • Medische gegevens indien nodig

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen met cliënten.
 • Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het opstellen van een medische dossier indien nodig

Sport & Relax verwerkt gegevens op basis van de grondslag.

De cliënten die diensten afnemen bij Sport & Relax hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar [email protected] om een verzoek tot een van deze rechten te doen.Deze rechten en de manier waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.

Sport & Relax zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

De cliënten hebben het recht op dataportabiliteit. Sport & Relax zorgt ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de cliënten opgestuurd kunnen worden.

Sport & Relax heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen

Sport & Relax hanteert de volgende bewaartermijn:

Maximaal 15 jaar na laatste behandeljaar (WET WGBO)

Bijlage 1 Grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken
Sport & Relax verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens indien nodig 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Sport & Relax verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben
Sport & Relax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Opstellen vaneen behandelplan

Hoe lang we gegevens bewaren
Sport & Relax zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: maximaal 15 jaar na laatste behandeljaar (WET WGBO).


Delen met anderen

Sport & Relax deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sport & Relax blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]

Sport & Relax zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Sport & Relax neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]


Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Sport & Relax, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Portugalstraat 11

Postcode en plaats: 2034bv Haarlem

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:   66441129

Telefoonnummer: 06-10970240

E-mail adres: [email protected]google11a775cd594ecca0.html